Je složité získat české občanství?

Někteří cizinci žijící a pracující dlouhodobě v ČR chtějí získat české občanství. To mohou nabýt udělením. Orgán, který uděluje občanství je Ministerstvo vnitra. Pro získání českého občanství musí občan cizí země splnit několik podmínek, aby bylo jeho žádosti vyhověno.

Důvody, proč má být občan integrován do české společnosti jsou rodinné, pracovní nebo sociální.

Podmínky pro udělení občanství

Občanství pro cizince lze udělit v případě, že občan má na území ČR povolen trvalý pobyt. Pokud není občanem státu EU, musí mít trvalý pobyt nepřetržitě alespoň 5 let. Pro občany EU musí mít nepřetržitý trvalý pobyt po dobu 3 let. Nebo souhrnná doba jeho pobytu na území ČR dohromady činí dobu 10 let. Je potřeba také prokázat, že se na území ČR skutečně zdržuje.

Samozřejmostí je trestní bezúhonnost občana, nesmí být pro stát žádnou bezpečnostní hrozbou a nesmí být odsouzen pro úmyslný nebo nedbalostní trestný čin.

Také je potřeba prokázat znalost české jazyka. To může doložit zkouškami pocházejícími z českých škol nebo složit zkoušku u Ústavu jazykové a odborné přípravy UK. Znalost českých reálií, jako je základní orientace v kulturních a společenských pravidlech země, zeměpise a historii musí být prokázána také zkouškou v tomtéž Ústavu UK nebo opět doloženým studiem českých škol.

Musí plnit své povinnosti vyplývající z právních předpisů, pravidelně platit pojištění, daně a další záležitosti, které má na starosti každý občan ČR a prokázat výše a zdroje svých příjmů. K udělení občanství je potřeba doložit, že občan nezatěžoval systém státní sociální podpory.

Kde vyřídit

Žádost se podává u krajského úřadu, dle trvalého pobytu žadatele. Musí doložit mnoho dokladů, rodný list, oddací list, výpis z evidence trestů, strukturovaný životopis, doklad o absolvování zkoušky z českého jazyka, doklady o příjmech, o zaměstnání.

K žádosti se vyplňuje Dotazník o udělení státního občanství ČR. Také je potřeba zaplatit správní poplatek 2000 Kč pro dospělého žadatele. Pro dítě nebo azylanta platí poplatek 500 Kč.

Krajský úřad zašle žádost Ministerstvu vnitra, které ji do 30 dnů projedná a ve lhůtě 180 dnů rozhodne, jestli bude občanství uděleno nebo ne. V případě, že uděleno nebylo, je možnost se proti rozhodnutí odvolat.

České občanství sňatkem

Získat české občanství pomocí sňatku s osobou, která občanství má automaticky nelze. Někteří lidé se domnívají, že je to možné, ale není tomu tak. I když má váš partner české občanství, stejně musíte splnit podmínky pro udělení občanství. Avšak některé z podmínek vám mohou být prominuty. Sňatek s osobou, která české občanství má, vám nezajistí, abyste se stali občanem ČR, ale může celý proces výrazně urychlit.

Získat české občanství pro cizince není jednoduchý proces, vyžaduje doložení mnoha dokladů a trvá dlouho, více jak půl roku.