Úvěry – druhy a jejich využití

Úvěr je jistou formou postoupení peněžních prostředků mezi věřitelem a dlužníkem, přičemž zároveň dojde v průběhu doby splatnosti k jeho zaplacení. Záměrem úvěru je přerozdělení volných finančních prostředků a zároveň finanční instituce mají vliv na množství peněz v oběhu.

Poskytnutí úvěru patří mezi základní činnosti bankovního sektoru, kde se jedná o zásadní položku na straně aktiv. Tím jsou zajištěny bance příjmy. Avšak nejen bankovní společnosti mohou poskytovat úvěr.

Stvrzení na základě smlouvy o úvěru

Úvěrová souvislost mezi úvěrující společností a úvěrovou osobou má platnost a vzniká pouze na základě uzavřené a podepsané smlouvy. U klasických či běžných úvěrů jsou dány podmínky a odvíjejí se na základě toho, zda žadatelem o úvěr je fyzická, nebo právnická osoba.

U fyzických osob převážně dojde ze strany poskytovatele úvěru ke zjištění osobních údajů a aktuální finanční situace žadatele. U právnické osoby se analyzuje podíl vlastního i cizího kapitálu ve firmě, prověří se podíl dlouhodobých i krátkodobých zdrojů, stejně tak dojde i k přepočtu bonity žadatele.

Smlouva o úvěru se v českém právu řídí dle občanského zákoníku a je neměnná pro podnikatele i nepodnikající osoby. Úvěr je možno vázat ke konkrétnímu účelu, kdy je třeba vše písemně prokázat. Při porušení by mohlo dojít k okamžitému zrušení, vrácení peněz i s úroky.

Druhy úvěru a jejich použití

  1. Spotřební – jedná se o hotovostní nebo bezhotovostní úvěr, jenž je poskytnut za účelem řešení neočekávaných potřeb. Požádat může jedinec, který splní kritéria, mezi něž náleží bezdlužnost a doložení pravidelného měsíčního příjmu.
  2. Účelový – striktně je ze strany poskytovatele vyžadováno doložení prokazatelných výdajů na konkrétní účel, k jakému byla finanční hotovost poskytnuta. Někdy tak v tomto případě mohou být finanční prostředky rovnou poskytnuty přímo již dané službě či produktu. Ze strany banky se jedná o méně rizikový úvěr, což má pozitivní přínos v podobě nižší úrokové sazby.
  3. Neúčelový – v tomto případě lze čerpat finanční prostředky na cokoliv, aniž by bylo třeba doložit či prokázat účel čerpání. Je však nutno počítat s vyšším úrokem.
  4. Nebankovní – český trh disponuje mnoha nebankovními institucemi, které rovněž poskytují úvěr, ale je třeba si dát pozor. Je pravda, že služby jsou využívány ze strany těch, kteří nedostali úvěr od banky, neboť nesplňují daná kritéria.
  5. Kontokorentní – specifičtější druh úvěru, neboť je umožněno čerpání do mínusu. Potenciální využití peněz banky do výše stanoveného limitu, vše se tak odehrává na běžném osobním nebo podnikatelském účtu.
  6. Závazkové – tj. ručení banky za svého klienta s potenciálním zaplacením jeho závazku, jedná se o bankovní záruku, akceptační a avalový úvěr.
  7. Leasing – alternativní forma financování. Nejčastěji se tento druh úvěru používá u financování automobilu, ale stejně je tomu i u řady dalších produktů, které jsou poskytovány na leasing. Leasing se člení na finanční, jejž lze považovat za základní typ leasingu. Dále je to operativní leasing, zde se jedná například v rámci leasingu na automobil jen o zapůjčení na určitou dobu. A poslední variantou je zpětný leasing.

Spotřebitelský úvěr neboli též maloobchodní

Úvěr určený pro jednotlivce, tj. spotřebitele, a to na nepodnikatelský účel. Jako typický příklad lze uvést nákup spotřebního zboží, pořízení automobilu, vybavení domácnosti apod. Spotřebitelský úvěr má formu účelového i bezúčelového poskytnutí finančního prostředku bankou, nebankovní společností či osobou mající živnostenské oprávnění, a to fyzické osobě, která však nejedná ohledně své podnikatelské činnosti.

Spotřebitelský úvěr může, ale také nemusí být zajištěn ručením. To nastává zpravidla jen v případě poskytnutí vyšší částky. Ručit lze prostřednictvím ručitele nebo nemovitostí či nemovitou věcí. Spotřebitelský úvěr je splácen v měsíčních splátkách k předem stanovenému termínu. Počet splátek je volitelný. Odvíjí se na základě nabídky úvěrové společnosti a taktéž na základě finančních možností konkrétní osoby.

Úvěr je řešením, avšak je zapotřebí vědět, že…

Jestliže budete čerpat úvěr od jiné bankovní instituce, než u které máte veden osobní účet, je třeba počítat s povinností zřízení účtu i tam, což vede k dalším případným poplatkům. Naopak pokud zvolíte mateřskou banku, můžete získat i jisté výhody coby vážený klient.

Prověřte si společnosti poskytující úvěr. Je dobré dát na reference, a to zejména v případě nebankovního úvěru. Můžete využít a navštívit různá diskusní fóra založená za tímto účelem, což je třeba pojmout spíše jako inspiraci. Nejlepším řešením je si zjistit maximum informací o dané finanční instituci a pozeptat se na veškeré náležitosti. Je rovněž zapotřebí si zjistit, zda daný subjekt je zapsán v obchodním i živnostenském rejstříku. Pozor na stále se vyskytující podvodné firmy či osoby, které slibují poskytnout úvěr za podmínky, že nejprve musíte zaplatit určitý poplatek. Tomu tak nikdy není!